Kommunal bustad (gjennomgangsbustad)

Kommunal bustad (gjennomgangsbustad)

Tenesta skal hjelpe vanskelegstilte på bustadmarknaden med å skaffe seg ein stabil busituasjon. Bustadene vert tildelt for eit avgrensa tidsrom. Det er 72 kommunale gjennomgangsbustadar (tal pr. april 2022) lokalisert rundt om i kommunen, hovudsakleg i Volda sentrum. 

Søknadsskjema for kommunal bustad

Elektronisk skjema for kommunal bustad (gjennomgangsbustad)

Søknadsskjema for kommunal bustad for utskrift(PDF, 270 kB)