Pakkeforløp psykisk helse

Pakkeforløp psykisk helse

Pakkeforløpa skal bidra til gode, koordinerte og samanhengande tenester til brukar. Dei skal sikre samhandling mellom brukar, pårørande, fastlege, spesialisthelsetenesta, kommunale helse- og omsorgstenester og andre relevante aktørar. 

Kva er pakkeforløp psykisk helse?

Pakkeforløp for psykisk helse skal gje deg som pasient eller pårørande eit behandlingsforløp som er heilskapleg og utan unødig ventetid. Du skal få meir innverknad på behandlinga, og den skal bli evaluert systematisk undervegs.

Pakkeforløpet skal bidra til å sette god praksis i system. Målet er å stadig forbetre behandlingstilbodet på psykisk helse og redusere uønska variasjon av tilbodet i landet, slik at alle får så god og effektiv behandling som mogleg.

Kva betyr det for deg?

På nettsida helsenorge.no kan du lese meir om kva pakkeforløp betyr for deg som pasient eller pårørande.

Dette er pakkeforløpa for psykisk helse og rus

Har du spørsmål?

Om du har spørsmål om pakkeforløp kan du kontakte koordinerande eining