Fritidskonto for barn og unge

Fritidskonto for barn og unge

Det å kunne delta i ein organisert fritidsaktivitet er så viktig at kommunen, i samarbeid med staten betalar ein god del av det det kostar. Er du eller familien din i ein økonomisk situasjon som gjer det vanskeleg å prioritere fritidsaktivitet? Då er fritidskonto for deg!

Støtte vert gitt til ein aktivitet. Du kan også søke om støtte til utstyr, eigenandel, reise, opphald og måltid i samband med deltaking på turneringar/reiser i regi av lag/foreiningar.

Deltek du på ein annan fast fritidsaktivitet i tillegg, fell du utanfor målgruppa for denne ordninga.

Retningslinjer for privatpersonar

 • Støtte vert gitt på individnivå. Det betyr at det gjeld det einskilde barnet/ungdomen frå det året det tek til på skulen og ut det året det fyller 18. Det vert ikkje gitt generell støtte til grupper/lag og foreiningar.
 • Støtta skal ikkje erstatte dugnadsinntekter eller supplere andre tilskotsordningar.
 • Støtte kan søkast til utstyr, kontingent, eigenandel, reise, opphald og måltid i samband med deltaking på turneringar/reiser i regi av lag/foreiningar.


Ver tydeleg på kva du søkjer om og kva det kostar. Ved søknad om å få dekt treningsavgift, kontingent og andre faktura må vi ha eksakte beløp. Søknadar utan eksakte beløp vert ikkje behandla.

Slik søker du:

 1. Fyll inn søknadsskjema under (trykk på det blå feltet) 
 2. Opprette brukar på volda.friskus.com. Faktura skal då betalast gjennom volda.friskus.com etter at fritidskontoen er fylt på.

 

Søk om tilskot frå fritidskonto

Retningslinjer for lag og organisasjonar

 • Prosjektgruppa for Fritidskonto kan gjere avtale med namngitt kontaktpersonar i dei aktuelle lag og foreiningane om å ha eigne kontaktpersonar. Laga sjølve avgjer kor mange, og kven dei ønsker skal være kontaktpersonar.
 • Kontaktpersonane forpliktar seg til å være bindeleddet mellom Prosjektgruppa for Fritidskonto og det enkelte barn/ungdom. De vil også ha et særskilt ansvar for å bistå andre i laget/foreininga om å «fange opp» dei som har behov for bistand.
 • Kontaktpersonane har ansvar for å sikre at tilbodet til barn, ungdom og familiar blir gitt på ein inkluderande og ikkje-stigmatiserande måte.
 • Vi refunderer ikkje for faktura som allereie er betalt.

 

Slik søker du som trenar / instruktør, lag, organisasjon, eller stifting:

 1. Fyll inn søknadsskjema over (trykk på det blå feltet) 
 2. Ved godkjent søknad, send faktura til fakturamottak@volda.kommune.no merka med Fritidskonto, ansvar 3701.
Logoen til Friskus med teksten Friskus Volda - Klikk for stort biletehttps://volda.friskus.com/ Friskus

Kontakt

Line Malvik
seksjonsleiar kulturarena og ungdom
E-post
Telefon 70 05 87 00
Mobil 90 51 02 96