Skattemelding

Skattemeldinga danner grunnlag for årets skatteoppgjer og blir sendt ut i månadskiftet mars/april. Opplysingane i skattemeldinga er basert på opplysingar pr 31. desember for det aktuelle inntektsår.

Dersom du ikkje har tillegg eller endringar å føre opp treng du ikkje gjere noko.
Har du derimot ført opp tillegg/endring på skattemeldinga, så er frist for levering 30.april.

Kontakt Skatteoppkrevjaren dersom:

  • beløp for innbetalt forskottstrekk og forskottsskatt ikkje stemmer med dine oppgåver (ta med kopi av lønnskvitteringer, eller anna dokumentasjon på betalt forskottsskatt/tilleggsforskott)
  • spørsmål om tilbakebetaling av skatt
  • spørsmål om betaling av restskatt

Kontakt Skatteetaten dersom

  • inntekt eller formue ikkje stemmer med dine notat/kopi av skattemeldinga
  • du meinar du har krav på, og ikkje har fått særfrådrag og/eller andre frådrag
  • du har spørsmål om fastsett skatt

Kontakt

Ove Bjerkvik
skatteoppkrevjar
E-post
Telefon 70 05 87 32