Plass i Skulefritidsordninga (SFO)

Her kan du søke, stadfeste og seie opp SFO-plass i Volda kommune.

 

Kva er SFO?

Skulefritidsordning (SFO) er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod for elevane i 1.-4. klasse, og for born med nedsett funksjonsevne til og med 7. klasse.

Tilbodet skal vere tufta på same verdiar som barnehagane og skulane i Volda. Borna sine behov for leik, kulturaktivitetar, omsorg og sosial læring må vere kjernen i innhaldet for tilbodet.

Kommunen har i dag sju skulefritidstilbod, og i alt er det om lag 250 born i SFO.

Kva er opningstidene?

Den daglege opningstida vert tilpassast timeplanen ved kvar enkelt skule.

Skulefritidsordningane i sentrum (Bratteberg og Øyra) held ope kvardagar med følgjande unntak:

 • 3 veker om sommaren
 • jule-og nyttårsaftan og onsdag før skjærtorsdag
 • 5 planleggingsdagar pr. år

Bratteberg og Øyra har delvis ferieope, med unntak av studie- og planleggingsdagar. Timane vert komprimerte, og opningstida vert tilpassa den einskilde skule. Påmelde til sommar-SFO kan nytte ferietilbodet i høve plass-storleik. Dersom det er behov for fleire timar, kan dette kjøpast ekstra.

Foreldre/føresette vil i god tid kvart år få informasjon om kva dagar og veker skulefritidsordningane i sentrum er stengt.

I feriar når det er færre born til stades, samarbeider skulefritidsordningane i sentrum om å halde ope. Foreldre/føresette betalar for 11 månader pr. år.

Dei andre skulefritidsordningane på bygdene følgjer skuleåret som normalordning. Foreldre/føresette betalar for 10 månadar pr. år.

Kva kostar det?

Frå 01.08.2020 gjeld desse satsane for alle skulefritidsordningane i Volda kommune:

Prisar SFO Volda kommune (frå 01.08.2020)
Dagar Pris Matpengar
3 dagar pr veke 1 950,- 126
3 dagar + 2 morgonar pr veke 2 150,- 126
5 dagar pr veke 3 100,- 210,-

 

Frå 01.08.2021 gjeld desse plasstypane og satsane for alle skulefritidsordningane i Volda kommune: 

Frå 01.08.2021 er dette prisane:
Dagar Pris Matpengar
3 dagar pr veke 1 990,- 129,-
3 dagar + 2 morgonar pr veke 2 193,- 129,-
4 dagar pr veke 2 310,- 172,-
5 dagar pr veke 3 162,- 214,-
 • Enkelttimesatsen for alle skulefritidsordningane vert sett til kr 135,-.
 • For alle ordningane vert det gitt same syskenrabatt som i barnehagane:
 • Barn nr 2: 30 %. Barn nr 3: 50 %. Det vert ikkje gitt syskenrabatt mellom barnehage og SFO.
 • Der det er eit særleg behov for utvida opningstid grunna ferjetider, kan slikt tilbod bli gitt. Ekstra tid utover opningstida vert fakturert pr. barn.

Søke eller endre SFO-plass

Søknad/endring skal i hovudsak skje elektronisk via heimesida til Volda kommune. Søknadsskjemaet krev innlogging med id-porten (BankID eller MinSide). Her finn du søknadsskjema.

Om du er folkeregistrert i ein annan kommune, eller ikkje får ID-porten til å fungere, kan du søke om SFO-plass her.

Ved søknad om SFO-plass, kryss av for kva dagar/morgonar du ynskjer plass og kva plasstype du ynskjer i søknaden.

NB! Hugs å registrere mobilnummer og e-post adresse i søknaden.

Søknadsfrist er 15. april.

Kven skal søke om plass for skuleåret 2021/2022?

 • Nye søkarar til SFO
 • Barn som har plass pr. i dag ved Austefjord
 • Barn på 5.-7.trinn
 • Alle som ynskjer endring av plass

 

Stadfeste SFO-plass

Dersom foreldre/føresette har registrert mobilnummer i søknaden, vil ein få ein SMS med tilbod om plass. I meldinga vil det og vere opplyst om svarfrist.

Når du har fått tilbod om SFO-plass, må du takke ja eller nei til dette tilbodet. Det gjer du her! 

Seie opp SFO-plass

Oppseiing eller endring av plass skal skje elektronisk via heimesida til Volda kommune.

Det gjer du her!

Dersom barnet sluttar i skulefritidsordninga, er det 1 månads oppseiingstid rekna frå den 1. i påfølgjande månad. Det skal betalast vanleg foreldrebetaling i oppseiingstida. Ved oppseiing etter 31.mars, må ein betale ut skuleåret.

Oppseiing frå kommunen

Kommunen kan seie opp plassar det ikkje vert betalt for. Dei føresette får melding om oppseiing med 1 månads frist. Uteståande foreldrebetaling vil elles verte lagt til grunn som avslag på plass ved seinare opptak.

Det er nye vedtekter for skulefritidsordningane (SFO) i Volda kommune gjeldande frå 01.08.2021 (PDF, 320 kB).