Kommunepsykolog

Kommunepsykolog

Kommunepsykologen skal gje eit lågterskeltilbod til barn og unge i alderen 0 – 23 år og deira familiar.

Kommunepsykologen skal også konsultere og rettleie tilsette som arbeider med unge vaksne som har vanskar knytt psykisk helse.

Ved tidleg innsats ynskjer kommunen å førebygge psykiske lidingar.

Kontakt

Sentralbord Helsestasjon
Telefon 70 05 88 20