Logoped

Logoped

Volda kommune sin logoped hjelper menneske som av ulike årsaker har problem med å kommunisere.

Barnehagebarn og barn i grunnskulen, kan etter sakkunnig vurdering ha rett til logoped- eller audiopedagogteneste frå kommunen som eit spesialpedagogisk tilbod. Også vaksne med særskilte behov for opplæring kan ha rett til slike tenester.

Fylkeskommunen pliktar å tilby slik hjelp til ungdom i vidaregåande skule