Betalingssatsar og gebyr

Betalingssatsar og gebyr

Gebyrsatsane er henta frå Økonomiplan 2023-2026 og Årsbudsjett 2023, som vart vedtatt i kommunestyret den 15.12.2022 i PS-sak 103/22. I dette dokumentet finn du meir informasjon om dei ulike betalingssatsane.

 

Betalingssatsar for barnehage, SFO og kulturskule
Betalingssats for barnehage
Prisar for barnehageplass 2023
Stad Barnehageplass Pris 2023 Matpengar 2023
Mork, Engeset, Oppigarden, Sollia og Hornindal 100 % 3 000,- 372,-
Folkestad og Lauvstad 100 % 3 000,- 372,-
Folkestad og Lauvstad 80 % 2 700,- 298,-

 

Betalingssats for SFO
Prisar SFO Volda kommune (frå 01.08.2023)
Dagar Pris Matpengar
2 dagar pr veke 1 346,- 92,-
3 dagar pr veke 2 020,- 138,-
4 dagar pr veke 2 690,- 184,-
5 dagar pr veke 3 364,- 230,-

 

Betalingssats for kulturskule
Prisar i kulturskulen 2023
Aktivitet Pris pr. semester
Undervising individuelt og i smågrupper 1 944,-
Instrumentleige 280,-
Materiell i kunstskulen 280,-

 

 

Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester
Betalingssats alarmtenester
Alarmtenester
Tilbod Type Betalingssats 2023
Alarmknapp i bufellesskap Kr pr månad 250,-
Tryggleiksalarm Kr pr månad 380,-

 

Dagsenter
Dagsenter
Tilbod Type Betalingssats 2023
Dagtilbod for bebuarar i døgnbemanna bustad Kr pr dag 70,-
Leige av lokale til konfirmasjonar m.m Kr pr leige 2000,-
Leige av lokaler, kveld og helg inntil 3 timar Kostnad pr leige 650,-
Tilbod på Folkestad og Hornindal Kr pr dag 100
Tilbod ved Volda omsorgssenter Kr pr dag 170,-

 

Prisar for diverse tenester og leige av lokale
Diverse tenester helse og omsorg
Tilbod Størrelse/type Betalingssats 2023
Balansetrening i gruppe med fysioterapeut Kr for 10 gongar 400,-
Leige av bibliotek ved kaffistova Kr pr leige 500,-
Leige av bibliotek ved kaffistova til konfirmasjon Kr pr leige 1500,-
Leige av bodareal Kr pr månad 400,-
Leige av kafeteria (Kaffistova) Kr pr leige 1500,-
Leige av treningssal for eksterne personar/grupper Kr pr time 250,-

 

Hamna dagsenter
Hamna dagsenter
Tilbod Type Betalingssats 2023
Bruk av sanserom inkl. berøringsterapeut Kr for 45 min 600,-
Matpengar, lunsj og kaffe m.m Kr pr dag 25,-

 

Opphald institusjonsteneste

Brukarar som har langtidsopphald på institusjon betalar ein del av inntektene sine i eigenandel. Denne betalinga er regulert i forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester.

Utrekninga av eigenandelen er svært indivuduell og baserer seg på inntekter, gjeldsutgifter, type pensjon og om vedkomande har forsørgeransvar og andre forhold. Brukar, og eventuelt pårørande, skal få god informasjon om kva som ligg til grunn for berekninga av eigenandelen ved starten av opphaldet.

Svært enkelt forklart betalar brukaren 75 prosent av inntekten inntil 1 G (111 477 kroner per 1. januar 2023) og 85 prosent av inntekten over 1 G. Betalinga skal likevel avgrensast slik at alle skal ha minst 25 prosent av 1 G og eit fribeløp som for 2023 er på 9400 kroner.

Kurdøgnprisen, som avgjer maksimal eigenandel, er 2500 kroner i 2023. Det betyr at ingen betaler meir enn 2500 kroner gonger talet på dagar i månaden i eigenandel.

Etter vedtak om langtidsplass vil brukar/pårørende få tilbod om møte med sakshandsamar for informasjon om eigenbetalinga.

Etter at langtidsplass er innvilga vil brukar/pårørende få tilbod om møte med sakshandsamar.

Her vil ein legge fram dokumentasjon som er innhenta og gir grunnlag for vedtaket om eigenbetaling for langtidsplass.

Dette betalingsvedtaket er førebels. Endeleg betalingsvedtak vert utrekna etter at skatteoppgjeret for inneverande år ligg føre.

Betalingssats for opphald institusjonsteneste

Betalingssats for opphald institusjonsteneste
Gebyr Lengde Betalingssats 2022 Betalingssats 2023
Dagopphald Kr pr dag 95,-
Korttidsopphald Kr pr døgn 175,-
Kurdøgnpris, kommunal kostnad pr seng pr natt - Hornindal omsorgsenter Kr pr døgn 2532,-
Kurdøgnpris, kommunal kostnad pr seng pr natt - Volda omsorgsenter Kr pr døgn 2756,-
Nattopphald Kr pr natt 95,-

 

Betalingssatsar praktisk bistand

Praktisk bistand

Praktisk bistand
Grunnlag for gebyr Betalingssats 2023
Inntekt mellom 2 og 3 G 1475,-
Inntekt mellom 3 og 4 G 1845,-
Inntekt mellom 4 og 5 G 2215,-
Inntekt over 5G 2500,-
Inntekt under 2G 0,-
Timesats for enkelttimar 420,-

 

Sal av mat
Sal av mat
Tilbod Type Betalingssats 2023
Frukost i institusjon og bufellesskap Kr pr måltid 65,-
Fullkost i institusjon og bufellsskap Kr pr døgn 190,-
Kveldsmat i institusjon og bufellesskap Kr pr måltid 65,-
Middag på institusjon og bufellesskap Kr pr måltid 115,-
Varm mat levert i privat heim Kr pr måltid 115,-

 

 

Betalingssatsar for plan, bygg og eigarseksjonar
A. Reguleringsplanar
A. Reguleringsplanar
Type teneste Type Betalingssats 2023
A. Reguleringsplanar Eingangsgebyr Kr 50 000
A.2.a. Arealgebyr - Fast gebyr inntil 5000 m2 Einggangsgebyr Kr 29 650
A.2.b. Arealgebyr - For kvar påbyrja 1000 m2 for areal mellom 5001 m2 - 30 000 m2 Kr pr 1000 m² Kr 1 850
A.2.c. Arealgebyr - For kvar påbyrja 10 000 m2 utover 30 000 m2 Kr pr 10 000 m² Kr 3 800
A.3. Arealgebyr - Handsaming av konsekvensutgreiing Eingangsgebyr Kr 29 650

 

B. Byggesaker utan krav til ansvarsrett
B. Byggesaker utan krav til ansvarsrett
Gebyr for Type Betalingssats 2023
B.1.a. Tilbygg og oppføring, endring av mindre frittliggande bygning Eingongsgebyr Kr 4 850
B.1.b. Riving av mindre frittliggande bygning Eingongsgebyr Kr 3 400
B.1.c. Terasse, støttemur, bruksendring, skilt- og reklameinnretning, antennesystem m.v Eingongsgebyr Kr 4 000
B.2.a. Mindre endring i høve gitt løyve Gebyr pr endringssøknad Kr 1 850

 

C. Byggesaker med krav til ansvarsrett
C. Byggesaker med krav til ansvarsrett
Gebyr Type Betalingssats 2023
C.1.a. Bustad og fritidsbygning (Bygningskode 111-172 og 193-199) Eingongsgebyr Kr 15 800
C.1.b. Bueining nr 2 til og med nr 5 i same bygning Kr pr bueining Kr 7 850
C.1.c. Bueining frå og med nr 6 i same bygning Kr pr bueining Kr 3 900
C.1.d. Garasje, uthus, naust, lager, landbruksbygg (bygningstypekode 181-182 og 231-249) Kr pr bygning Kr 7 400
C.1.e. Andre bygg (bygningstypekode 211-229 og 311-840) Eingongsgebyr Kr 26 500
C.10.a. Mangelfull søknad, kommunen må etterlyse manglande dokumentasjon (gjeld ansvarlege føretak) Eingongsgebyr Kr 1 250
C.10.b. Gjennomgang og retur av søknad som ikkje inneheld den minimumsdokumentasjon som er kravd i forskrift Eingongsgebyr Kr 1 250
C.11. Igangsettingsløyve Gebyr pr løyve Kr 3 500
C.2. Tilbygg, påbygg eller underbygg. Eingongsgebyr Kr 6 800
C.3.a. Fasadeendring/ombygging Eingongsgebyr Kr 5 250
C.3.b. Bruksendring - gebyr per nye bueining Gebyr pr ny bueining Kr 7 850
C.4. Riving av bygning Eingongsgebyr Kr 4 000
C.5.a. Heis, installasjon eller rehabilitering Eingongsgebyr Kr 4 650
C.5.b. Skorstein (nyoppføring eller rehablitering), støttemur, byggtekniske innstallasjonar, gjerde, skilt m.v Eingongsgebyr Kr 4 000
C.5.c. Vesentlege terrenginngrep, konstruksjonar og anlegg, veganlegg, parkering, flytebrygger, bassen o.l Eingongsgebyr Kr 5 250
C.6.a. Handsaming av søknad om sjølvbyggar Eingongsgebyr Kr 2 800
C.6.b. Godkjenning av føretak som ikkje oppfyller kvalifikasjonskrava i SAK § 11-4 Eingongsgebyr Kr 1 150
C.8. Løyve eller uttale/samtykke frå anna mynde Gebyr pr innhenting Kr 2 500
C.9.a. Mindre endringar i høve gitt løyve etter pbl § 20-3 Eingongsgebyr Kr 3 400

 

D. Delesaker
D. Delesaker
Gebyr for Type Betalingssats 2023
D.a. Søknad i regulert område, der grenser er i samsvar med godkjent regulerings- eller utbyggingsplan Eingangsgebyr Kr 4 750
D.b. Søknad i regulert område, der det er andre grenser enn fastsett i gjeldande plan eller der desse ikkje er fastlagde Eingangsgebyr Kr 6 200
D.c. Søknad i uregulert strøk. Byggetomt og andre formål Eingangsgebyr Kr 8 100

 

E. Eigarseksjonering
E. Eigarseksjonering
Gebyr Type Betalingssats 2023
E.a. Seksjonering/reseksjonering inntil 4 seksjonar Eingongsgebyr Kr 8 500
E.b. Seksjonering/reseksjonering meir enn 4 seksjonar Eingongsgebyr Kr 12 700
E.c. Sletting av seksjonert sameige Eingongsgebyr Kr 5 250
E.d. Tilleggsgebyr for synfaring Eingongsgebyr Kr 3 700
E.e. Mangelfull søknad der kommunen må etterspørre meir dokumentasjon Eingongsgebyr Kr 1 150

 

F. Dispensasjon
F. Dispensasjon
Gebyr Type Betalingssats 2023
F.a. Dispensasjon etter pbl. kap 19, utan behov for ekstern høyring - administrativ handsaming Eingongsgebyr Kr 4 850
F.b. Dispensasjon etter pbl. kap 19, med ekstern høyring - politisk handsaming Eingongsgebyr Kr 15 600
F.c. Dispensasjon etter pbl. kap 19, med ekstern høyring - politisk elle administrativ handsaming Eingongsgebyr Kr 19 500

 

G. Ulovleg byggearbeid
G. Ulovleg byggearbeid
Gebyr Type Betalingssats
G. Ulovelg byggearbeid Minimumsgebyr Kr 3 500

 

H. Timepris
H. Timepris
Gebyr Type Betalingssats
H. Timepris Kr pr time Kr 1 250

 

 

Betalingssatsar for vatn og avløp
Abonnementsgebyr
Abonnementsgebyr (vatn og avløp)
Type abonnement Pris
Årsgebyr for vatn 2980,-
Årsgeby for avløp 2340,-

 

Forbruksgebyr

Forbruksgebyr (vatn og avløp)

Forbruksgebyr (vatn og avløp)
Type forbruk Pris
Forbruk for vatn (pr m3) Kr 21.07
Forbruk for avløp (pr m3) Kr 16,26

 

Gebyr for kjøp av vatn utan abonnement
Gebyr for kjøp av vatn utan abonnement
Type gebyr For Betalingssats 2023
Vatn - Gebyr for kjøp av vatn utan abonnement Eingangsgebyr 437,50

 

Kontrollgebyr - vatn og avløp
Kontrollgebyr for vatn og avløp
Gebyr For Betalingssats 2023
Kontrollgebyr Eingangsgebyr 800,-

 

Plomberingsgebyr
Plomberingsgebyr
Type gebyr Betalingssats 2023
Plombering av vassforsyning 1875,-

 

Tilknytingsgebyr
Tilkoplingsgebyr
Type tilknytning Vatn Avløp
Eingongsgebyr for tilknyting av hytte og fritidsbustad 3125,- 1875,-
Eingongsgebyr for tilknyting av næringseigedom 6250,- 2500,-
Eingongsgebyr for tilknyting av kombinasjonseigedom 6250,- 2500,-
Eingongsbeløp for tilknyting einingar/seksjonar og bustad 3125,- 1875
Eingongsbeløp for mellombels tilknyting 1875,- 1875,-

 

Vassmålar

 

 

Betalingssatsar for feiing og tilsyn
Feiing og tilsyn
Feiing og tilsyn
Gebyr Type Betalingssats 2023
Anna arbeid Kr pr time Kr 850
Brannforebygging bustadhus Gr 1 Kr 688
Brannforebygging fritidsbustad Kr 675
Brannforebygging Gr 2 Kr 1 063
Fresing av beksot, fastpris Kr 2 500

 

 

Graveløyve
Hamneregulativ
Kaivederlag
Kaivederlag
Gebyr Type Betalingssats 2023
Fritidsbåt over 10 meter Gebyr pr døgn Kr 140
Fritidsbåt under 10 meter Gebyr pr døgn Kr 105
Kaivederlag for første 300 BT - Intervall 1 - 300 BT Kr pr tonn Kr 0,96
Kaivederlag for neste 300 BT - Intervall 301-600 BT Kr pr tonn Kr 0,76
Kaivederlag for neste 600 BT- Intervall 601-1200 BT Kr pr tonn Kr 0,56
Kaivederlag for neste 800 BT- Intervall 1201 - 2000 BT Kr pr tonn Kr 0,52
Straffegebyr ved manglande registrering - Fritidsbåt Gebyr pr døgn Kr 2 085
Straffegebyr ved manglande registrering - Yrkesfartøy Gebyr pr døgn Kr 20 860
Yrkesfartøy mellom 12-15 meter Eingongsgebyr Kr 280
Yrkesfartøy over 15 meter Eingongsgebyr Kr 415
Yrkesfartøy under 12 meter Eingongsgebyr Kr 140

 

Renovasjonsgebyr
Renovasjonsgebyr
Gebyr Type Betalingssats 2023
Fartøy mellom 1000 og 5000 BT Kr pr veke Kr 210
Fartøy mellom 200 og 1000 BT Kr pr veke Kr 140
Fartøy mellom 50 og 200 BT Kr pr veke Kr 70
Fartøy mellom 5000 og 10000 BT Kr pr veke Kr 325
Fartøy over 10000 BT Kr pr veke Kr 900

 

Straumavgift
Straumavgift
Gebyr Type Betalingssats 2023
230V uttak S1 - Kurs 16A - Maks effekt 5kw Kr pr døgn Kr 167
230V uttak S2 - Kurs 32A - Maks effekt 10kw Kr pr døgn Kr 334
230V uttak S3 - Kurs 63A - Maks effekt 20kw Kr pr døgn Kr 668
230V uttak S4 - Kurs 125A - Maks effekt 42 kw Kr pr døgn Kr 1 391
400V uttak S2 - Kurs 32A - Maks effekt 18 kw Kr pr døgn Kr 611
400V uttak S3 - kurs 63 A- Maks effekt 36 kw Kr pr døgn Kr 1 209
400V uttak S4- Kurs 100 A- Maks effekt 58 kw Kr pr døgn Kr 1 947
Grunnpris straumleige Eingongsgebyr Kr 458
Påkoblingsgebyr for vatn og straum Kr pr tilkopling Kr 695

 

Varevederlag
Varevederlag
Gebyr Type Betalingssats 2023
Opplagsvederlag sand, pukk og lignande Kr pr tonn pr døgn Kr 4,10
Opplagsvederlag varer Kr pr m2 pr døgn Kr 14,00
Varevederlag singel/sand/pukk Kr pr tonn Kr 4,80
Varevederlag ved kubikkmeter Kr pr m3 8,30
Varevederlag ved tonn vektvare Kr pr tonn 16,70

 

 

Betalingssatsar for oppmålingstenester
A. Oppretting av matrikkeleining
A. Oppretting av matrikkeleining
Gebyr Type Betalingssats 2023
A.1.a. Oppretting av matrikkeleining og festegrunn - Areal frå 0 -2000 m2 Eingongsgebyr Kr 20 450
A.1.b. Oppretting av matrikkeleining og festegrunn - Areal frå 2001 - 20 000 m2 Auke pr på begynt da, kr Kr 1 550
A.1.c. Oppretting av matrikkeleining og festegrunn - Areal over 20 001 m2 Minstegebyr Kr 34 900
A.2.a. Matrikuleringav eksisterande umatrikulert grunn . Areal frå 0 - 2000 m2 Eingongsgebyr Kr 6 900
A.2.b. Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn - Areal frå 2001 - 20 000 m2 Auke pr påbegyt da, kr Kr 1 550
A.2.c. Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn - Areal over 20 001 m2 Minstegebyr Kr 11 650
A.3.a. Oppmåling av uteareal på inntil 1 eigarseksjon Eingongsgebyr Kr 19 800
A.3.b. Oppmåling av uteareal utover 1 eigaraksjon Gebyr pr seksjon Kr 4 000
A.4. Oppretting av anleggseigedom Minstepris Kr 7 750
A.5. Registrering av eksisterande jordsameige Minstepris Kr 6 900
A.6.a. Oppretting av tilleggsareal - Areal frå 0 - 500 m2 Eingongsgebyr Kr 21 400
A.6.b. Oppretting av tilleggsareal - Areal frå 501 - 5000 m2 Eingongsgebyr Kr 27 300
A.6.c. Oppretting av tilleggsareal - Areal frå 5001 - 20000 m2 Eingongsgebyr Kr 36 700
A.6.d. Oppretting av tilleggsareal - Areal over 20 001 m2 Minstepris Kr 36 900
A.7.a. Oppretting av matrikkeleining for punktfeste med måling ute Eingongsgebyr Kr 10 650
A.7.b. Oppretting av punktfeste utan måling ute Eingongsgebyr Kr 1 300

Forskrift om gebyr for oppmåling og matrikkelføring - Ikraftsetjing 1. januar 2021 med vedlegg – Prisar for oppmålingstenester 2023 (PDF, 304 kB)

B. Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning
B. Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning
Gebyr Type Betalingssats 2023
B. Tilleggsgebyr for oppretting av matrikkeleining før fullført oppmålingsforretning Tilleggsgebyr Kr 5 350

 

C. Grensejustering
C. Grensejustering
Gebyr Type Betalingssats 2023
C.1. Grunneigedom, festegrunn og jordsameige - Areal frå 0 -500 mt Eingongsgebyr Kr 18 000
C.2. Anleggseigedom - Volum frå 0 -1000 m3 Eingongsgebyr Kr 15 500

 

D. Arealoverføring
D. Arealoverføring
Gebyr Type Betalingssats 2023
D.1.a. Grunneigedom, festegrunn og jordsameige - Areal frå 0 - 2000 m2 Eingongsgebyr Kr 23 000
D.1.b. Grunneigedom, festegrunn og jordsameige - Areal over 2001 m2 Auke pr påbegynt da, kr Kr 1 750
D.2.a. Anleggseigedom - Areal frå 0 - 2000 m3 Eingongsgebyr Kr 23 000
D.2.b. Anleggseigedom - Areal over 2001 m3 Auke pr påbegynt da, kr Kr 1 750

 

Diverse gebyr ved oppmåling
Diverse gebyr ved oppmåling
Gebyr Type Betalingssats 2023
F. Kontorforretning Minstepris Kr 5 000
G. Privat grenseavtale Etter medgått tid
H. Klarlegging av rettar Etter medgått tid
I. Timepris Kr pr time Kr 1 300
J.a. Matrikkelbrev - Inntil 10 sider Eingongsgebyr Kr 175
J.b. Matrikkelbrev- over 10 sider Eingongsgebyr Kr 350

 

E. Klarlegging av eksisterande grense
E. Klarlegging av eksisterande grense
Gebyr Type Betalingssats 2023
E.1.a. Grense er tidlegare koordinatbestemt ved oppmålingsforretning - Inntil 2 punkt Eingongsgebyr Kr 4 100
E.1.b. Grense er tidlegare koordinatbestemt ved oppmålingsforretning - Frå og med punkt 3 Kr pr punkt Kr 1 150
E.2.a. Eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter - Inntil 2 punkt Eingongsgebyr Kr 8 700
E.2.b. Eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt/ eller kartlegging av rettigheter - Frå og med punkt 3 Kr pr punkt Kr 1 600

 

Forskrift om gebyr for oppmåling og matrikkelføring - Ikraftsetjing 1. januar 2021 med vedlegg – Prisar for oppmålingstenester 2023 (PDF, 304 kB)