Kommuneplanen sin samfunnsdel 2022-2034

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2022-2034

Illustrasjon av FN sine bærekraftsmål som Volda kommune har valt ut. - Klikk for stort bilete Illustrasjon

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2022-2034 er vedtatt

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2022-2024 tek stilling til langsiktige utfordringar, mål og strategiar for kommunesamfunnet som heilskap og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen vart vedteke av kommunestyret 24. november 2022.

Kommuneplanen sin samfunnsdel bygger på FN sine 17 berekraftsmål, og tek utgangspunkt i fire hovudtema: Vekstkraft og attraktive lokalsamfunn, Livskvalitet og meistring, Grøn omstilling og Organisasjonsutvikling. Planen inneheld mellom andre overordna hovudmål og delmål innanfor dei fire hovudtema. Planen skal ligge til grunn for sektoranes planer og verksemd. Planen inneheld også arealstrategiar som skal leggast til grunn ved revisjon av kommuneplanen sin arealdel og framtidige forslag om regulering og utbygging.

Samfunnsdelen er utarbeidd som ei eiga nettside