Dispensasjon

Når du skal søkje om å bygge er det ulike lovverk og planar som set ramme for kva du får lov til på din eigedom. Sjekk om du treng dispensasjon før du søkjer.

  • Avstandskravet til nabogrense
  • Kan ha med dispensasjon frå avstand til veg
  • Gesims- og mønehøgde
  • Avstand til sjø og vassdrag (strandsona på 100 meter)
  • Krav om reguleringsplan
  • Arealplan og reguleringsplan (vedtekter, byggegrense, grad av utnytting på tomta, fomål i plan, grenser for høgde
  • Andre reglar i plan- og bygningslova
  • Teknisk forskrift
  • Anna 
  • Om du er usikker på om du må søkje  dispensasjon, ta kontakt med kommunen.

Om du er usikker på om du må søke om dispensasjon, ta kontakt med kommunen.

Sjekkliste for dispensasjon frå plan. og bygningslova, § 19 (PDF, 238 kB)

Søknadsskjema PDF (utfyllbar) (PDF, 404 kB)

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova (PDF, 742 kB)

Kontakt

Jørgen Vestgarden
avdelingsleiar
E-post
Mobil 904 70 915