Dispensasjon

Dispensasjon

Når du skal søkje om å bygge er det ulike lovverk og planar som set ramme for kva du får lov til på din eigedom. Sjekk om du treng dispensasjon før du søkjer.

  • Avstandskravet til nabogrense
  • Kan ha med dispensasjon frå avstand til veg
  • Gesims- og mønehøgde
  • Avstand til sjø og vassdrag (strandsona på 100 meter)
  • Krav om reguleringsplan
  • Arealplan og reguleringsplan (vedtekter, byggegrense, grad av utnytting på tomta, fomål i plan, grenser for høgde
  • Andre reglar i plan- og bygningslova
  • Teknisk forskrift
  • Anna 

 

Om du er usikker på om du må søke om dispensasjon, ta kontakt med kommunen.

Sjekkliste for dispensasjon frå plan. og bygningslova, § 19 (PDF, 238 kB)

Søknadsskjema PDF (utfyllbar) (PDF, 404 kB)

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova (PDF, 742 kB)

Kontakt

Marthe Sleire Vatne
byggesakshandsamar
E-post
Telefon 70 05 87 61
Mobil 48 06 45 76
Kristin Totland
byggesakshandsamar
E-post
Mobil 97 71 91 72
Berit Sandvik Skeide
planleggar
E-post
Mobil 47 76 94 08