Kart og oppmåling av eigedom

Kart og oppmåling av eigedom

Når du har fått frådelt eit areal eller vedtak om grensejustering vert arealet oppmålt.

Kva kostar det?

Prisen for denne tenesta er heimla i Volda kommune sitt gebyrregulativ. Sjå kapitel om oppmålingstenester 

A. Oppretting av matrikkeleining
A. Oppretting av matrikkeleining
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssatsar 2024
A.1.a. Oppretting av matrikkeleining og festegrunn - Areal frå 0 -2000 m2 Eingongsgebyr Kr 20 450 Kr 21 150
A.1.b. Oppretting av matrikkeleining og festegrunn - Areal frå 2001 - 20 000 m2 Auke pr på begynt da, kr Kr 1 550 Kr 1 600
A.1.c. Oppretting av matrikkeleining og festegrunn - Areal over 20 001 m2 Minstegebyr Kr 34 900 Kr 36 100
A.2.a. Matrikuleringav eksisterande umatrikulert grunn . Areal frå 0 - 2000 m2 Eingongsgebyr Kr 6 900 Kr 7 150
A.2.b. Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn - Areal frå 2001 - 20 000 m2 Auke pr påbegyt da, kr Kr 1 550 Kr 1 600
A.2.c. Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn - Areal over 20 001 m2 Minstegebyr Kr 11 650 Kr 12 050
A.3.a. Oppmåling av uteareal på inntil 1 eigarseksjon Eingongsgebyr Kr 19 800 Kr 21 150
A.3.b. Oppmåling av uteareal utover 1 eigaraksjon Gebyr pr seksjon Kr 4 000 Kr 4 150
A.4. Oppretting av anleggseigedom Minstepris Kr 7 750 Kr 8 000
A.5. Registrering av eksisterande jordsameige Minstepris Kr 6 900 Kr 7 150
A.6.a. Oppretting av tilleggsareal - Areal frå 0 - 500 m2 Eingongsgebyr Kr 21 400 Kr 22 100
A.6.b. Oppretting av tilleggsareal - Areal frå 501 - 5000 m2 Eingongsgebyr Kr 27 300 Kr 28 200
A.6.c. Oppretting av tilleggsareal - Areal frå 5001 - 20000 m2 Eingongsgebyr Kr 36 900 Kr 38 100
A.6.d. Oppretting av tilleggsareal - Areal over 20 001 m2 Minstepris Kr 36 900 Kr 38 100
A.7.a. Oppretting av matrikkeleining for punktfeste med måling ute Eingongsgebyr Kr 10 650 Kr 11 000
A.7.b. Oppretting av punktfeste utan måling ute Eingongsgebyr Kr 1 300 Kr 1 350

Forskrift om gebyr for oppmåling og matrikkelføring - Ikraftsetjing 1. januar 2021 med vedlegg – Prisar for oppmålingstenester 2023

B. Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning
B. Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssatsar 2024
B. Tilleggsgebyr for oppretting av matrikkeleining før fullført oppmålingsforretning Tilleggsgebyr Kr 5 350 Kr 5 550

 

C. Grensejustering
C. Grensejustering
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssatsar 2024
C.1. Grunneigedom, festegrunn og jordsameige - Areal frå 0 -500 mt Eingongsgebyr Kr 18 000 Kr 18 600
C.2. Anleggseigedom - Volum frå 0 -1000 m3 Eingongsgebyr Kr 15 500 Kr 16 600

 

D. Arealoverføring
D. Arealoverføring
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssatsar 2024
D.1.a. Grunneigedom, festegrunn og jordsameige - Areal frå 0 - 2000 m2 Eingongsgebyr Kr 23 000 Kr 23 750
D.1.b. Grunneigedom, festegrunn og jordsameige - Areal over 2001 m2 Auke pr påbegynt da, kr Kr 1 750 Kr 1 800
D.2.a. Anleggseigedom - Areal frå 0 - 2000 m3 Eingongsgebyr Kr 23 000 Kr 23 750
D.2.b. Anleggseigedom - Areal over 2001 m3 Auke pr påbegynt da, kr Kr 1 750 Kr 1 800

 

E. Klarlegging av eksisterande grense
E. Klarlegging av eksisterande grense
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssatsar 2024
E.1.a. Grense er tidlegare koordinatbestemt ved oppmålingsforretning - Inntil 2 punkt Eingongsgebyr Kr 4 100 Kr 4 300
E.1.b. Grense er tidlegare koordinatbestemt ved oppmålingsforretning - Frå og med punkt 3 Kr pr punkt Kr 1 150 Kr 1 200
E.2.a. Eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter - Inntil 2 punkt Eingongsgebyr Kr 8 700 Kr 9 000
E.2.b. Eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt/ eller kartlegging av rettigheter - Frå og med 3 punkt Kr pr punkt Kr 1 600 Kr 1 700

 

Diverse gebyr ved oppmåling
Diverse gebyr ved oppmåling
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
F. Kontorforretning Minstepris Kr 5 000 Kr 5 150
G. Privat grenseavtale Etter medgått tid Etter medgått tid
H. Klarlegging av rettar Etter medgått tid Etter medgått tid
I. Timepris Kr pr time Kr 1 300 Kr 1 500
J.a. Matrikkelbrev - Inntil 10 sider Eingongsgebyr Kr 175 Kr 175
J.b. Matrikkelbrev- over 10 sider Eingongsgebyr Kr 350 Kr 350

 

Korleis får du tenesta?

Når søknad om deling eller frådeling er handsama av Volda kommune, vert saka overført til dei som skal utføre oppmåling.

Du vil så bli kontakta for å avtale tidspunkt for oppmåing.

Her kan du lese meir om korleis du kan søke om deling og frådeling av eigedom.

Når kan du vente svar?

Oppmåling vert utført så snart som mogleg etter at klagefristen er over.

Nyttig skjema

Lenke til skjema for oppmålingsforretning etter matrikkellova: https://kartverket.no/eiendom/alle-skjemaer-eiendom/Rekvisisjon-oppmaling-untattbyggesak/Rekvisisjon-av-oppmalingsforretning-nynorsk/

Kommunesamanslåing

I samband med kommunesamanslåing, som også inkluderer grensejustering i området Bjørke/Viddal, vart det gjort nokre endringar av gardsnummer.

Her er ei informasjonssak om nye gardsnummer i samband med kommunesamanslåinga.