Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarmar/tryggleikstelefonar kan leigast ut etter søknad og individuell vurdering.

Kva er ein tryggleiksalarm:

Tryggleiksalarm er ein sendar du ber på deg som du kan bruke for å kome i kontakt med helsefagleg personell i ein akutt situasjon.  Alarmen er kopla opp mot heimetenestene, som tek kontakt med pårørande eller andre etter avtale. Tenesta er tilgjengeleg heile døgnet. Vaktmeister i kommunen koplar opp alarmen etter avtale med Forvaltningskontoret i helse og omsorg.

 

Kven er målgruppa?

Eldre og menneske med nedsett funksjonsevne som kjenner seg utrygge i heimen. 

 

Kva kostar det?

Månadsprisen er 400 kr. I tillegg kjem eingongskostnad på kr 350 for nøkkelboks dersom ein ikkje har dette frå før.

 

Korleis søkje?

Klikk her for å kome til søknadsskjema.

Den som får tildelt alarm må:

  • gi ut husnøklar til dei som skal kontaktast når alarmen vert utløyst
  • erstatte alarmen/utløysaren om den kjem vekk eller vert øydelagt 

 

Når kan du vente svar?

Søknader vert fortløpande behandla. Du får skriftleg melding om vedtak.

 

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak er klagefristen tre veker.