Koordinerande eining, individuell plan og koordinator

Koordinerande eining, individuell plan og koordinator

Koordinerande eining skal bidra til å sikre eit heilskapleg tilbod til pasientar eller brukarar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Koordinerande eining har det overordna ansvaret for arbeidet med individuell plan og for oppnemning, opplæring og rettleiing av koordinator, jf helse- og omsorgstenestelova § 7-3

Forvaltningskontoret i Helse og omsorg har funksjon som koordinerande eining. Dei har mellom anna ansvar for:

 • vurdering og sakshandsaming av saker i høve heilskapleg habilitering/rehabilitering 
 • søknad om koordinator og individuell plan
 • ha oversikt over koordinatorar og eksisterande individuelle planar (IP) i kommunen
 • kvalitetssikre arbeid med individuelle planar (IP)
 • medverke til opplæring og rettleiing av koordinatorane
 • bidra til tverrfagleg og tverretatleg samarbeid
 • sikre at dei som treng tenester kan påverke utforminga av tilboda

 

Skjema til koordinerande eining
Tittel Publisert Type
Melding om avslutting av koordinator

18.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Melding om avslutting av koordinator.pdf
Melding om skifte av koordinator

18.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Melding om skifte av koordinator .pdf
Samtykkeerklæring koordinerte tenester

18.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samtykkeerklæring koordinerte tenester.pdf
Melding om behov for individuell plan og eller koordinator

18.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Melding om behov for individuell plan og eller koordinator.pdf

Individuell plan og koordinator

 • Alle som har bruk for fleire helse- og omsorgstenester over ei viss tid, kan få individuell plan og koordinator. Behovet treng ikkje vere varig.
 • I vurderinga av behovet for langvarige og koordinerte tenester skal også tiltak frå andre sektorar takast med.
 • Retten til individuell plan er uavhengig av alder, diagnose og funksjon.
 • Individuell plan er ein prosess for korleis tenestene ein person treng, skal medverke saman slik at vedkomande får ei heilskapleg oppfølging – tilpassa behova sine.
 • Koordinator er ein av fagpersonane til tenestemottakar som koordinerer tenestene og sikrar framdrift i arbeidet med den individuelle planen til vedkomande. Koordinator sørgjer for at tenestemottakar, og eventuelt pårørande, vert involverte tett i arbeidet med planen. Ulike yrkesgrupper kan ha rolla som koordinator. Tenestemottakar sine ønskjer skal vektleggjast ved val av koordinator.
 • Koordinerte tenester betyr at behovet gjeld to eller fleire helse- og omsorgstenester.

Kontaktinformasjon:

koordinerande.eining@volda.kommune.no

Sakshandsamar/sosionom Anne Marte Ådneram tlf 94166252

Sakshandsamar/ergoterapeut Inger Kristin Kile tlf 70054005

Sakshandsamar/vernepleiar Elisabeth Bratli Lien tlf 70054005