Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen har ei rådgjevande og administrativ rolle innan helse- og legetenester. 

Legetenester

Kommuneoverlegen har ansvar for legetenester i kommunen. Dette omfattar fastlegar, legevakt, sjukeheimslegar og helsetasjonslegar.

Smittevern og miljøretta helsevern

Kommuneoverlegen har også ansvaret for smittevern og miljøretta helsevern.

Godkjenning av verksemder

Kommuneoverlegen fører tilsyn med og godkjenner verksemder som blant anna skular, barnehagar, solarium og tatoveringsstudio. Godkjenninga av skuler og barnehagar inkluderar vurderingar av sikkerheit ute og inne, hygieniske forhold, luftkvalitet, reinhald, helsemessig beredskap m.m.