Sektor helse og omsorg

Sektor helse og omsorg

Sektor helse- og omsorg vert leia av kommunalsjef Svein Berg- Rusten og har seks avdelingar:

Kontaktinformasjon finn du lenger ned på denne sida.

Helse- og forvaltning

Avdelingsleiar og ass. kommunalsjef er Ingunn Gjengedal (tlf. 92436245).

I denne avdelinga ligg stab og servicefunksjonar i sektoren.

Her er også sentralkjøkken, forvaltningskontor, rehabilitering og førebygging(fysio- og ergoperatitenester), frisklivssentralar, teknisk drift og sjåfør.

Legeteneste

Kommuneoverlege er Steffen Myklebust, e-post: steffen.myklebust@volda.kommune.no

I denne avdelinga ligg kommunal legeteneste, legevakt, nattlegevakt, helsepersonell på legekontor og sjukeheimslege.

Insitusjonsteneste

Avdelingsleiar er Ann- Sølvi Heltne (tlf. 91144863)

Omsorgssenteret i Hornindal og i Volda ligg til denne avdelinga.

Her er langtidsplassar, korttidsavdeling inkl kommunal akutt plass(øyeblikkeleg hjelp), moglegheit for skjerming om særskilde behov.

Heimetenester

Avdelingsleiar er Astrid Dimmen (tlf. 95770524)

Heimetenestene består av både døgnbemanna omsorgsbustader for eldre, dagsenter for eldre og den tradisjonelle heimebaserte tenesta, der ein har heile den geografiske kommunen som arbeidsfelt.

Bjørke, Viddal, Leira og Sjåstaddalen vert frå 01.01. heimesjukepleia i Hornindal sitt oppdrag.

Bu- og habilitering

Avdelingsleiar er Reidun Elisabeth Sandnes, e-post: reidun.elisabeth.sandnes@volda.kommune.no

I denne avdelinga er det mange med utviklingshemming eller andre og store og samansette hjelpebehov som får tenester.

Mange bur i samlokalsierte tenester, Hamna dagsenter tilbyr arbeid og sysselsetting og eit eige tilbod for familiar med avlastingsbehov på grunn av barn og unge som bur heime.  

Rus- og psykisk helseteneste

Avdelingsleiar er Elin Høydal Vatne (tlf.91555970)

Avdelinga yter tenester til personar som har diagnose relatert til rus- og / eller psykisk uhelse.

Ein har lågterskeltilbod, med breitt aktivitets/ sysselsetjingstilbod, oppsøkande tenester og tilbod knytt til samlokaliserte bustader.

Organisasjonskart for sektor Helse og omsorg

Nokre avdelingar er svært store, den største med ca. 100 årsverk. For at avdelingane skal driftast på ein god måte, er dei delte opp i seksjonar med ein seksjonsleiar. Ein seksjonsleiarar har mellom anna personalansvar for sin seksjon, samt eit medansvar for den daglege drifta. Helsestasjonen er organisatorisk plassert under sektor oppvekst.

Her finn du kontaktinformasjon til avdelingane under Helse- og omsorg.

Legevakt 

Telefonnummeret til legevakta  er 116 117.

Søre Sunnmøre legevakt er å finne rett ovanfor flyplassen i Hovdebygda, nærare bestemt i Torvmyrane 11 B, som er same bygget som m.a. Politiet og ambulansestasjonen. Inngang gjennom hovedinngang på oppsida av bygget.

Her er det også smittelegevakt for Ørsta og Volda

Forvaltningskontor

Sektoren har eit forvaltningskontor. Her jobbar sakshandsamarar som skal vurdere søknader på tenester.

Med unntak av legetenester, vert alle søknader på tenester i sektoren vurdert av forvaltningskontoret, uansett om det er langtidsplass, praktisk bistand, tryggleiksalarm, omsorgsbustad, heimesjukepleie, avlasting, støttekontakt mm.

Det er seksjonsleiar av forvaltningskontoret og kommunalsjefen som har avgjerdsmynde når tenester skal tildelast.

Forvaltningskontoret samhandlar/innhentar opplysningar med fagpersonar i sektoren og andre instansar når søknader vert handsamast.  

Forvaltningskontoret treff ein på telefon: 70 05 40 04 eller 90 41 18 86.

Kontakt

Svein Berg-Rusten
kommunalsjef
E-post
Mobil 91 86 83 29
Ingunn Gjengedal
assisterande kommunalsjef
E-post
Mobil 92 43 62 45
Ann-Sølvi Heltne
avdelingsleiar
E-post
Mobil 91 14 48 63
Astrid Dimmen
avdelingsleiar heimeteneste
E-post
Mobil 95 77 05 24
Elin Høydal Vatne
avdelingsleiar
E-post
Mobil 91 55 59 70
Ragnhild Aarflot Kalland
seksjonsleiar forvaltningskontoret
E-post
Mobil 95 23 03 66
Reidun Elisabeth Sandnes
avdelingsleiar
E-post
Mobil 95 13 93 64