Graving i kommunal (offentleg) veg

Alle som skal utføre gravearbeid på offentleg veg og grunn skal søke om graveløyve.

Kva er graveløyve?

Dette er eit løyve for å kunne grave i offentleg veg eller grunn.

 

Kven kan søke om graveløyve?

Alle som skal utføre gravearbeid på offentleg veg og grunn skal søke om graveløyve.

Ved graving i veg/gategrunn, ved fjerning av masser, ved oppsett av mur, etablering av leidningsanlegg, elektriske kablar, telekablar/breiband m.m. skal det bli søkt om graveløyve

Korleis kan ein søke om graveløyve?

Klikk her for å komme til søknadsskjema.

Før det kan bli gitt graveløyve må det bli henta inn fråsegn frå kabeletatane med kartutsnitt innteikna i graveområde.

Kva krav vert stilt for å få tenesta?

Den som utfører graving i offentleg veg skal levere ein fullgod istandsett veg etter gravinga, slik at ikkje kommunen vert påført unødige ulemper og kostnader. 

Ved graving i eller over offentleg veg må brannvesenet, ambulansen og Politiet varslast. Den som får graveløyve er ansvarleg for varsling.

Kva tid kan eg vente svar på søknad?

Søknadane vert handsama fortløpande.