Gebyr for plan- og byggesaker

Gebyr for plan- og byggesaker

I Økonomiplan 2024-2027 og Årsbudsjett 2024, under Betalingssatsar for “Plan, bygg og eigarseksjon” finn du meir informasjon om betalingssatsane.

A. Reguleringsplanar

A. Reguleringsplanar
Type teneste Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
A.1. Oppstartsmøte inkl politisk oppstartsak Eingongsgebyr Kr 50 000 Kr 25 000
A.2.a. Arealgebyr - Fast gebyr inntil 5000 m2 Eingongsgebyr Kr 29 650 Kr 40 000
A.2.b. Arealgebyr - For kvar påbyrja 1000 m2 for areal mellom 5001 m2 - 30 000 m2 Kr pr 1000 m² Kr 1 850 Kr 1 900
A.2.c. Arealgebyr - For kvar påbyrja 10 000 m2 utover 30 000 m2 Kr pr 10 000 m² Kr 3 800 Kr 3 900
A.3. a.Tilleggsgebyr for bygningar/bruksareal (BRA) Nytt bruksareal Kr per 100 m2 0 Kr 1 000
A.3.b. Tilleggsgebyr for kvar 100 m2 eksisterande bruksareal (BRA) som endrar formål For kvar 100 m2 0 Kr 500
A.4. Endring av reguleringsplan etter forenkla prosess Eingongsgebyr Kr 25 000 Kr 25 000
A.5. Arealgebyr. Handsaming av konsekvensutgreiing Eingongsgebyr Kr 29 650 Kr 30 500

 

B. Byggesaker utan krav til ansvarsrett

B. Byggesaker utan krav til ansvarsrett
Gebyr for Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
B.1.a. Tilbygg og oppføring, endring av mindre frittliggande bygning Eingongsgebyr Kr 4 850 Kr 5 000
B.1.b. Riving av mindre frittliggande bygning Eingongsgebyr Kr 3 400 Kr 3 500
B.1.c. Terasse, støttemur, bruksendring, skilt- og reklameinnretning, antennesystem m.v Eingongsgebyr Kr 4 000 Kr 4 100
B.2.a. Mindre endring i høve gitt løyve Gebyr pr endringssøknad Kr 1 850 Kr 1 900

 

C. Byggesaker med krav til ansvarsrett

C. Byggesaker med krav til ansvarsrett
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
C.1.a. Bustad og fritidsbygning (Bygningskode 111-172 og 193-199) Eingongsgebyr Kr 15 800 Kr 23 000
C.1.b. Bueining nr 2 til og med nr 4 i same bygning Kr pr bueining Kr 7 850 Kr 8 100
C.1.c. Bueining frå og med nr 5 i same bygning Kr pr bueining Kr 3 900 Kr 4 000
C.1.d. Garasje, uthus, naust, lager, landbruksbygg (bygningstypekode 181-183) Kr pr bygning Kr 7 400 Kr 5000
C.1.e. Lager og landbruksbygg (bygningstypekode 231-249) Kr pr bygning Kr 7400 Kr 7 600
C.1.f. Andre bygg (bygningstypekode 211-229 og 311-840) under 70 m2 BRA Eingongsgebyr Kr 26 500 Kr 15 000
C.1.g. Andre bygg (bygningstypekode 211-229 og 311-840) over 70 m2 BRA Eingongsgebyr Kr 26 000 Kr 40 000
C.2. Tilbygg, påbygg eller underbygg. Bruksareal, < 100m2 Eingongsgebyr Kr 6 800 Kr 7 000
C.3. a. Fasadeendring Eingongsgebyr Kr 5 250 Kr 5 400
C.3.b. Bruksendring Gebyr pr ny bueining Kr 7 850 Kr 8 100
C.3.c. For andre bruksendringar gebyr tilsvarande 30% av opphaveleg fastsett gebyr Kommunen kan krevje at sak vert handsama som ny sak.
C.4. Riving av bygning Eingongsgebyr Kr 4 000 Kr 4 100
C.5.a. Heis, installasjon eller rehabilitering Eingongsgebyr Kr 4 650 Kr 4 800
C.5.b. Skorstein (nyoppføring eller rehablitering), støttemur, byggtekniske innstallasjonar, gjerde, skilt m.v Eingongsgebyr Kr 4 000 Kr 4100
C.5.c. Vesentlege terrenginngrep, konstruksjonar og anlegg, veganlegg, parkering, flytebrygger, basseng o.l Eingongsgebyr Kr 5 250 Kr 5 400
C.6.a. Handsaming av søknad om sjølvbyggar Eingongsgebyr Kr 2 800 Kr 2 900
C.6.b. Godkjenning av føretak som ikkje oppfyller kvalifikasjonskrava i SAK § 11-4 Eingongsgebyr Kr 1 150 Kr 2 900
C.7. Unntak frå teknisk forskrift (TEK) Kr 5 000
C.8. Løyve eller uttale/samtykke frå anna mynde Gebyr pr innhenting Kr 2 500 Kr 2 600
C.9.a. Mindre endringar i høve gitt løyve etter pbl § 20-3 Eingongsgebyr Kr 3 400 Kr 3 500
C.9.b. Større endringar; Kommunen kan krevje sak handsama som ny sak
C.10. Igongsettingsløyve Gebyr pr. løyve Kr 3 500 Kr 3600
C.11. Mellombels bruksløyve Gebyr pr. løyve Kr 3000 Kr 3000

 

D. Delesaker

D. Delesaker
Gebyr for Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
D.a. Søknad i regulert område, der grenser er i samsvar med godkjent regulerings- eller utbyggingsplan Eingangsgebyr Kr 4 750 Kr 4 900
D.b. Søknad i regulert område, der det er andre grenser enn fastsett i gjeldande plan eller der desse ikkje er fastlagde Eingangsgebyr Kr 6 200 Kr 6 400
D.c. Søknad i uregulert strøk. Byggetomt og andre formål Eingangsgebyr Kr 8 100 Kr 8 400

 

E. Eigarseksjonering

E. Eigarseksjonering
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
E.a. Seksjonering/reseksjonering inntil 4 seksjonar Eingongsgebyr Kr 8 500 Kr 8 750
E.b. Tilleggsgebyr per nye seksjon over 4 seksjonar Eingongsgebyr 0 Kr 500
E.c. Sletting av seksjonert sameige Eingongsgebyr Kr 5 250 Kr 5 450
E.d. Tilleggsgebyr for synfaring Eingongsgebyr Kr 3 700 Kr 3 850
E.e. Mangelfull søknad der kommunen må innhente meir dokumentasjon Eingongsgebyr Kr 1 150 Kr 1 200

 

F. Dispensasjon

F. Dispensasjon
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
F.a. Dispensasjon etter pbl. kap 19, utan behov for ekstern høyring - administrativ handsaming Eingongsgebyr Kr 4 850 Kr 5 000
F.b. Dispensasjon etter pbl. kap 19, utan ekstern høyring - politisk handsaming Eingongsgebyr Kr 15 600 Kr 16 100
F.c. Dispensasjon etter pbl. kap 19, med ekstern høyring - politisk elle administrativ handsaming Eingongsgebyr Kr 19 500 Kr 20 100

 

G. Ulovleg byggearbeid

G. Ulovleg byggearbeid
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
G. Ulovelg byggearbeid Minimumsgebyr Kr 3 500 Kr 3 500

 

H. Timepris

H. Timepris
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
H. Timepris Kr pr time Kr 1 250 Kr 1 100

 

Til side med alle betalingssatsar og gebyr samla