Helsetenester i heimen (heimesjukepleie)

Helsetenester i heimen (heimesjukepleie)

Heimesjukepleie er ei av fleire typer heimetenester som kan tildelast etter søknad og ei fagleg vurdering av brukaren sine behov. Heimesjukepleie kan giast inntil 24 timar/døgn til alle aldersgrupper som treng behandling, pleie- og omsorg i heimen både av fysisk og psykisk art, til dømes stell og pleie, legemiddelhandtering, sårstell, tilsyn og oppfølging m.m.

Heimetenesta i Volda er delt i tre geografiske soner og yter tenester i private bustadar og kommunale omsorgsbustadar. I sentrum er tenesta døgnbemanna.

Mål for tenesta:

  • Førebygge, behandle og legge til rette for meistring av sjukdom, skade, liding og nedsett funksjonsevne.
  • Gje tenestetilbod på rett nivå ut i frå kartlegging av tenestemottakar sitt behov.
  • Tenestemottakar klarer seg i eigen bustad med nødvendig hjelp.
  • Behov for plass på institusjon vert unngått eller utsett.

 

Kriterier for tildeling:

Tenesta blir tildelt personar som bur eller oppheld seg i kommunen, og som oppfyller kriteria for å få nødvendig helsehjelp. I vurderinga vert det lagt vekt på om søkjaren ut frå ei sjukepleiefagleg vurdering er heilt eller delvis avhengig av helsehjelp for å ivareta sine grunnleggande behov. Søkjar må heilt eller delvis ha behov for hjelp til å ivareta eiga helse på ein fagleg forsvarleg måte. Tenesta er behovsprøvd og tidsavgrensa.

 

Kontaktinformasjon:

Ved behov for teneste, eller spørsmål rundt vedtak, kontakt Forvaltningskontoret tlf 90 41 18 86

Ambulerande heimetenester gruppe 1 og 2 har felles base ved Volda omsorgssenter. Vakttelefon 91 85 25 71

Ambulerande heimetenester gruppe 3 har base ved Hornindal omsorgssenter. Vakttelefon: 91 61 94 86

  • Gruppe 1 omfatter delar av Volda sentrum i tillegg til Lauvstad. Seksjonsleiar Vegar Batts tlf 70 05 40 22 / 90 08 99 47
  • Gruppe 2 omfatter delar av Volda sentrum, Austefjorden, og Folkestadsida frå Bjørkedal til Åmelfoten. Folkestadtun høyrer også til denne gruppa. Seksjonleiar gruppe 2 Ingeborg Mork Håskjold tlf 70 05 40 22 / 90 06 94 73
  • Gruppe 3 gir tenester i Hornindal, Bjørke, Viddal, Leira, Kalvatn, Osdalen. Seksjonleiar Jorunn Anne Tomasgard tlf 57 87 98 66 / 94 86 72 06

 

For brukarar av helsetenester i heimen og deira pårørande er det høve til digital dialog med heimetenestene via helsenorge.no.  For meir info gå til Digital innbyggardialog.

 

Korleis søke om tenesta?

https://www.volda.kommune.no/tenester/helse-og-omsorg/soknad-om-helse-og-omsorgstenester/