Kommunen har gjennom mange år nytta analoge tryggleiksalarmar. Desse skal no fasast ut til fordel for nye, digitale alarmar.

Landbrukskontoret Ørsta/Volda publiserer informasjonsskriv nr. 2 for 2018

Som følgje av at Volda og Hornindal har nokre like gatenamn skal Grendavegen i Volda skifte namn.