Grodås aust juni 2020

Prosjekt "Grodås aust" har no vore i drift i vel ein månad.

Kart over Grodås

 I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar ein med dette om oppstart av arbeid med områderegulering for Grodås sentrum og tilgrensande areal.

  Ta Tak er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med si psykiske helse og/eller rusmiddelavhengigheit.

Krav om innbetaling av eigedomsskatt for 1. halvår 2020 er no på veg ut til både digitale og ordinære postkasser.

Volda kommune har inngått kontrakt om utarbeiding av kommunedelplan for kryssing av Voldsfjorden.

Volda brann og redning minner om forbod mot bålbrenning i eller i nærleiken av skog eller utmark. 

  

Vi har no reviderte/nye retningslinjer for besøk på institusjonane i Volda kommune. Dei er gjeldande frå 22.06.20.

Volda kommune har motteke eit ekstratilskot på kr 450 000,- til vidare tilrettelegging av friluftslivsområdet på Andaneset. Fotograf: Olav Gravdal

Vi gratulerer Øyvind Lied med tildeling av kulturprisen 2020 frå Volda kommune

Toalett på Årneset

Torsdag 18. juni opna kommunen toalettet ved Årneset.