Skuleåret 2018/2019 tok oppvekstsektorane i Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og Volda i bruk eit nytt oppvekst administrativ system – Tieto Education.

Nytt sakshandsamarsystem i Volda kommune gjer det enklare for innbyggjarar å få innsyn i offentlege dokument.

Er du bekymra for branntryggleiken til deg sjølv eller andre og ynskjer å melde frå?

Volda er blant 3400 kommunar i Europa som får 150.000 kroner frå EU til å setje opp gratis internett til innbyggjarar.

Volda kommune har gjort avtale om flaumførebyggande tiltak i Volda sentrum med entreprenør Aurvoll og Furesund frå Herøy. 

Volda kommune ønskjer å rekruttere og behalde fleire tilsette med sjukepleiarkompetanse.

Kommunestyret har vedteke reglementet for bruk av flagg og vimpel ved kommunale bygg og eigedomar.

I samband med kommunereforma vert det gjennomført nokre namne- og adresseendringar.

For å sikre at Volda kommune leverer ut rett medikament i multidosene til våre pasientar, brukar kommunen no ekstra ressursar for å gå gjennom og sjekke desse slik at utlevert medikament frå heimetenestene stemmer.

Landbrukskontoret sitt informasjonsskriv nr. 1/2019 for Ørsta/Volda er publisert.