Brua i Hamnegata vert mellombels stengd frå onsdag kveld.

I høve kommunesamanslåinga 1.1.2020 vert det endringar i vassmålaravlesinga for 2019. 
Volda kommune v/ eigedomsavdelinga skal gjennomføre ei innvendig ombygging i Legesenterbygget. Arbeida skal i hovudsak gå føre seg i delar av 2. og 4. etasje som vender mot sør, dvs. mot sparebankbygget.

Formannskapet har møte tysdag 19. november klokka 13.00.
På saklista er sak 09/19 Felles landbrukskontor Ørsta og Volda kommunar - revidering av vertskommuneavtale, 10/19 Felles NAV-kontor Ørsta og Volda kommunar - revidering av vertskommuneavtale, 11/19 Brannordning for Volda kommune.

Vegen over Bjørkedalseidet (Brekka)  vert vinterstengt 15. november kl. 11.00

Frå kl. 11.00 i dag, torsdag 14. november, vert vegen mellom Aldalen og Vatne stengd for vinteren.

For å oppnå den overordna strategien om at folk skal få bu heime lengst mogleg, er det vedteke å avvikle drifta ved Mork bustadar for å kunne dreie ressursar meir mot heimebasert omsorg.

Kva meiner du om kommunen sine inntektene og utgifter? No har du sjansen til å seie ifrå til dei folkevalde.

Det skal vere møte i det nye formannskapet 12. november kl 13.00. Møte skal vere på Volda rådhus, møterom Voldsfjorden. 

    

Slik ser rådmannen føre seg at Volda kommune skal bruke pengane dei neste åra.