Vatn

Oppheving av kokevarselet laurdag 4. juli kl 19.00. Ikkje funn av e. coli i drikkevatnet på Lauvstad på siste prøvene.

Frå 13. juli er servicekontoret på Smia stengt i 3 veker. 
Opnar igjen 3. august og har ope 9-15 måndag, onsdag og fredag.

Ved kontakt med sakshandsamar ring sentralbordet 70 05 87 00.

 

 Volda kommune lanserar i dag MinEigedom - eigedomsopplysningar tilgjengeleg heile døgnet.

Vi har fått ein del spørsmål som gjeld betaling for barnehageplass. 

Kommunalsjef sektor helse og omsorg, Svein Berg-Rusten, får opplæring i testing for Covid-19.

Bilete frå bygginga av Volda Campus Arena, datert juni 2020

Prosjektleiar for Volda Campus Arena har oppdatert status om byggeprosjektet. 

 Kommunestyret har i møte 18. juni 2020 vedteke detaljreguleringsplan for Fjellvegen 2, plan ID 2018002.

Grodås aust juni 2020

Prosjekt "Grodås aust" har no vore i drift i vel ein månad.

Kart over Grodås

 I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar ein med dette om oppstart av arbeid med områderegulering for Grodås sentrum og tilgrensande areal.

  Ta Tak er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med si psykiske helse og/eller rusmiddelavhengigheit.